In debat

Goede zorg voor elke Apeldoorner

Er komt veel af op de gemeenten met de drie decentralisaties, een complexe opgave met financiële risico’s. Door alle onduidelijkheid die er nu nog heerst, is het zeer moeilijk om een inschatting te maken van die risico’s. Wel moet van meet af aan duidelijk zijn dat Apeldoorn een sociale stad blijft.

De belangrijkste punten voor Lokaal Apeldoorn

 1. hulp georganiseerd op wijkniveau

  Hulp moet volgens ons zo dicht mogelijk bij de mensen worden georganiseerd en aangeboden. Maatwerk, snel en effectief bij voorkeur van mensen die de wijk en de mensen kennen heeft daarin onze voorkeur. Voorbeeld hierbij is de wijkverpleegkundige.

 2. regelrecht programma opnemen in Apeldoornpas

  Met het regelrecht programma krijgen mensen die op een minimumniveau leven een steuntje in de rug om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Denk bijvoorbeeld aan de contributie van een club, korting op een kaartje voor Orpheus. Lokaal Apeldoorn wil graag een Apeldoornpas invoeren voor alle inwoners. Inwoners kunnen bijvoorbeeld met deze pas ook korting krijgen bij winkeliers, maar ook naar de bibliotheek. Door het regelrecht programma ook met deze pas mogelijk te maken vervalt de stigmatiserende werking die van dit programma uitgaat.

 3. cumulatie van bezuinigingen voor minima voorkomen

  Dat in financieel moeilijke tijden iedereen een bijdrage moet leveren is wat ons betreft terecht maar daar proberen wij de sociaal zwakkeren zo veel mogelijk in te ontzien. Wel vinden wij dat daar waar zij zelf invloed hebben op de kosten door middel van hun gedrag zij hier zelf een bijdrage moeten leveren. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op de leging van de grijze container die per keer wordt afgerekend.

 4. goed georganiseerd centrum voor jeugd en gezin

  Het CJG moet zodanig ingericht zijn dat er geen wachtlijsten ontstaan en dat men op een efficiënte en doelmatige wijze omgaat met de vragen die men krijgt. De inrichting is gestuurd vanuit de vraagzijde om zo hulp te verlenen die er toe doet. De rol moet gericht zijn op waarheidsvinding m.b.t. jeugdhulp en alle spelers in het proces een duidelijke rol geven, waarbij vooraf een helder doel is gesteld.
  CJG moet werken met onafhankelijke case managers die niet in dienst zijn van een mogelijke hulpverlener.

 5. inrichten van een jeugdraad

  Lokaal Apeldoorn vind het van belang dat de jeugd mee kan denken en doen in zaken die spelen in de gemeente Apeldoorn. De jeugdraad is daar een mogelijkheid toe.

 6. evaluatie van de 3 decentralisaties voor meer effectiviteit

  Het is nu een aantal jaren geleden dat de participatiewet, wet maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg zijn gewijzigd en overgedragen naar de gemeenten. Lokaal Apeldoorn wil weten of de doelen van maatwerk, keuze mogelijkheden, efficiëntie en oplossingsgerichte ondersteuning of hulp ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Daarom willen wij een evaluatie waarin met name geluisterd wordt naar de mensen die de hulp nodig hebben gehoord worden. En zaken worden aangepakt om verbeteringen te kunnen doorvoeren.

 7. een lokale ombudsman

  Lokaal Apeldoorn wil een lokale ombudsman die onpartijdig van alle instanties en de overheid zelf inwoners bij kan staan die de weg volledig zijn kwijtgeraakt in het labyrint van instanties en loketten. Die gehoor krijgen voor de klachten die zij hebben en die in staat is om verbeteringen aan te dragen.

 8. de jeugdzorg goed organiseren in het bijzonder Veilig Thuis

  Lokaal Apeldoorn heeft op basis van eigen onderzoek geconstateerd dat de jeugdzorg te wensen overlaat. En dat baart ons zorgen omdat niemand wil dat de ondersteuning van kwetsbare kinderen onvoldoende is.
  Teveel mensen voelen zich niet betrokken in processen of niet serieus genomen. Afhandelen van dossiers staat boven het zoeken naar de werkelijke kern van problemen en het oplossen daarvan. Dossiers zijn slecht op orde en medewerkers onvoldoende op de hoogte van hun rol en de jeugdwet.
  Dat moet beter om er voor te zorgen dat kinderen niet nog meer de dupe hiervan worden. Lokaal Apeldoorn wil dat er verbeteringen worden doorgevoerd in de processen, dat kennis en kunde van de medewerkers wordt verhoogd en dat er een cultuuromslag komt die gericht is op helpen van kinderen en hun ouders ipv afhandelen van dossiers.

 9. inzetten op persoonsgebonden budget als dit betere zorg oplevert dan de standaard contractpartijen

  Lokaal Apeldoorn wil dat iedereen de zorg krijgt die hij/zijn nodig heeft. Deze zorg moet verleent worden met een menselijke maat wat betekent dat er 1 onafhankelijk aanspreekpunt is, dat de zorg zo dicht mogelijk bij huis wordt georganiseerd en dat je zelf kan kiezen welke zorgverlener je helpt.

 10. tegen gaan van digitaal pesten

  Lokaal Apeldoorn vind dat digitaal pesten tegen gegaan moet worden door daarover voorlichting te geven door scholen en het CJG.

Top